AGB

Általános Szerződési Feltételek

 

A Bükfürdő Thermal & Spa® webshop Általános Szerződési Feltételei

 Vásárlási feltételek, adatkezelés, fizetési információk

Időpont foglalása szolgáltatásra, foglalás szauna felöntésre, szauna nap belépő-, ajándékutalvány- és kozmetikum vásárlási feltételek, tájékoztató

 

I. Szolgáltató

Név: Büki Gyógyfürdő Zrt.

Képviseletre jogosult személy neve: dr. Gajda Tibor vezérigazgató

Cím: 9740 Bük, Termál tér 1.

Cégjegyzékszám: 18-10-100542

Adószám: 11302605-2-18

OTP számlaszám: 11747082-20000019

Tel: +36 94 558 080

E-mail: info@bukfurdo.hu

 

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

Cím: 9740 Bük, Termál tér 1.

E-mail: marketing@bukfurdo.hu

Tel.: +36 94 558 080

 

A WEBSHOPBAN ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ISMERTETÉSE

 A shop.bukfurdo.hu webshopban az alábbi szolgáltatások megvásárlására van lehetőség:

-          gyógy- és wellness-szolgáltatásra való időpontfoglalás és azok azonnali kifizetése

-          Bükfürdő Kozmetikumok vásárlása

-          Bükfürdő Ajándékutalvány vásárlása

-          szaunanap belépő és annak azonnali kifizetése

-           szaunafelöntésre való időpontfoglalás

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkezik, Szolgáltatásainkat kizárólag saját céljaira veheti igénybe. Előzetes engedélyünk nélkül a shop.bukfurdo.hu-n keresztül ajánlott egyetlen szolgáltatást sem lehet (árfolyam különbözettel, vagy anélkül), sem külön, sem más szolgáltatással együtt, tovább- értékesíteni, avagy egyébként kereskedelmi célra használni. Ugyanígy tilos a shop.bukfurdo.hu webshopon fellelhető bármilyen tartalmat, illetve szoftvert tovább-értékesíteni, lemásolni, ellenőrizni/felügyelni, megjeleníteni, letölteni, avagy reprodukálni.

 

Vásárlás előtt kérjük, olvassa el a vásárlási feltételeket és a fizetési információkat!

 I.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg az Eladó, valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy, egyéb jogalany (a továbbiakban: Vevő) között ajándékkártyák, kozmetikumok, wellness- és gyógyszolgáltatások megvásárlására vonatkozó szolgáltatás, „szauna nap belépő”, „szauna felöntés” igénybevételének feltételeit, valamint az Eladó és Vevő között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

 A Bükfürdő Thermal & Spa szolgáltatásai kizárólag a Házirend és a vendégtájékoztatók betartásával vehetők igénybe, amelyek elérhetők a www.bukfurdo.hu weboldalon.

 

I.2. Értelmező rendelkezések

 Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) az Eladó és a Vevő között a rendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi;

Eladó a Büki Gyógyfürdő Zrt. (székhely: 9740 Bük, Termál tér 1.; cégjegyzékszám: Cg. 18-10-100542; adószám: 11302605-2-18; vezető tisztségviselő: dr. Gajda Tibor vezérigazgató);

Bükfürdő webshop az Eladó részéről üzemeltetett, a shop.bukfurdo.hu domain név alatt fellelhető internetes oldal (webshop);

Szerződő Felek az Eladó és az egyedi adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése;

Szolgáltatás az Eladó webshopjában aktuálisan megvásárolt szolgáltatások igénybevételi jogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása;

Termék az Eladó részéről nyújtott ajándékkártyák, kozmetikumok;

Vételár a megkötésre került Egyedi adásvételi szerződés alapján Eladó által nyújtandó Szolgáltatás, illetve Termék ellenértéke;

Vevő minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a Bükfürdő webshop igénybevételével online módon megvásárolja;

Szerződés: Eladó és a tőle terméket vagy szolgáltatást a shop.bukfurdo.hu oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vevő) között az Eladó és a Vevő egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően. A szerződés lényegi tartalma a Vevőnek küldött elektronikus visszaigazoló levélből ismerhető meg.

Rendelés: egy elektronikus dokumentum, azaz az Eladó és Vevő között létrejövő olyan kommunikációs forma, amely révén a Vevő a Webshop segítségével ismerteti az Eladóval a Webshopon található Termékek vagy Szolgáltatások valamelyikének megvásárlási szándékát.

Átutalás: valamely Termék és/vagy Szolgáltatás Eladó általi eladásából eredményezett összeg bevétele vagy visszatérítése, az Eladó által elfogadott kártyakezelő szolgáltatásai használata révén, a leszállítási módtól függetlenül.

Saját fiók: a Webshopon történő regisztrációval és a regisztráció során szükséges adatok megadásával létrehozható olyan fiók, amely eltárolja a Felhasználó által megadott személyes adatokat, így az a későbbi vásárlásokhoz a felhasználónév és jelszó megadásával újra előhívható.

Szállító: a Webshopon megrendelt Termékek kiszállítását végző GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft., a Magyar Posta Zrt. vagy egyéb csomagküldő szolgálat.

 I.3. A webshopon 18. életévét betöltött természetes személy vásárolhat. A vevő a „Fizetés” gomb megnyomásával fogadja el a Szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket – így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást – megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárul.

 I.4. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Vevő által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket az Eladó a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. A Vevő által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan az Eladó rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

 A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás:

 a.) Az Eladó neve az I. pontban található

 b.) Az Eladó üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt cím. A Vevő a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti. Eladó a panaszok kezelését fogyasztóvédelmi referens bevonásával végzi.

 c.) A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe a webshop „Adatkezelés” pontjában található.

 d.) A szerződés szerinti szolgáltatásért, illetve termékért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót és egyéb költségeket is tartalmazó teljes összegét a vásárlás összegzése oldal tartalmazza.

 e.) A Vevő az ügyleti döntés meghozatala előtt tájékoztatást kap a termékek és szolgáltatások pontos részleteiről, az ajándékkártyák érvényességi idejéről.

 f.) A Vevőnek tudatosan kell eljárni a vásárlásai során, amelybe beletartozik, hogy elolvassa és elfogadja az ÁSZF-et.

 g.) A Vevőt megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeiről és határidőjéről szóló információkat a jelen dokumentum IV. pontja tartalmazza.

 h.) Gyógy- és wellness-szolgáltatások esetében a fizetés és a foglalás visszaigazolása a Vevő által megadott e-mail postafiókba azonnal megtörténik. A foglalás pontos részleteit tartalmazó visszaigazoló dokumentum kiszállítására nincs mód, azt az Eladó elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali.

i.) 

ii.) 

iii.) 

iv.) 

v.) 

vi.) 

vii.) 

viii.) 

i.) Ajándékutalványok vásárlása esetén a megrendelés és fizetés visszaigazolása a Vevő által megadott e-mail postafiókba azonnal megtörténik. Az utalvány adatait és a feltöltött összeget tartalmazó visszaigazoló dokumentum kiszállítására nincs mód, azt az Eladó elektronikusan kézbesíti.

j.) Szaunanap belépő, szaunafelöntés esetén a fizetés és a foglalás visszaigazolása a Vevő által megadott e-mail postafiókba azonnal megtörténik. A foglalás pontos részleteit tartalmazó visszaigazoló dokumentum kiszállítására nincs mód, azt az Eladó elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali. A megvásárolt szolgáltatásokhoz kapcsolódó adathordozó(k), kártyá(k) a Bükfürdő Thermal & Spa kijelölt pénztárában vehetők át a tárgynapon az e-mailben megküldött visszaigazolás leadásával. A belépésre jogosító adathordozó(k), valamint a felöntéseken való részvételt biztosító kártyá(k) átvételét Vevő a helyszínen aláírásával igazolja.

 k.) A távollévők között kötött szerződés megkötését követően Eladó tartós adathordozón – visszaigazoló e-mail formájában - visszaigazolást ad Vevőnek a megkötött szerződésről.

 l.) Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Vevő megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy Szolgáltatásokkal történő bármilyen visszaélés esetén.

 m.) Vevőt teljeskörű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából eredő károkért az Eladó nem felel.

 n.) Vevő kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a rendszerben. Az Eladó kizárja felelősségét a vásárlás során téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. Eladó a Vevő által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

 

 II. Kisegítő szabályok

 II.1. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást stb.) az Eladó székhelyére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetők érvényesen tett nyilatkozatnak.

 II.2. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadók. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy abban az esetben, ha az Egyedi adásvételi szerződés, illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.

 II.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. tv.-ben foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is - megindítandó polgári peres eljárásban a Kőszegi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség).

 

 III. Hozzáférés az eladói termékekhez

 III.1. A Vevő az Eladó termékeihez a shop.bukfurdo.hu elnevezésű webshopon keresztül fér hozzá. A shop.bukfurdo.hu webshopon keresztül értékesített Termékeket a Vevő regisztrált vagy nem regisztrált felhasználóként veheti igénybe. A regisztráció előnye, hogy a Vevőnek a személyes adatait nem kell minden foglalás esetén újra megadnia; korlátlan hozzáférést kap továbbá a korábban végrehajtott foglalásaira vonatkozó adatokhoz, jóváírásaihoz, illetőleg a már megadott adatok alapján fizetési tranzakcióit gyorsabban és egyszerűbben végrehajthatja.

 III.2. A Regisztrációra minden 18 évnél idősebb természetes személy, illetőleg képviseleti joggal felruházott képviselőjén keresztül minden jogképességgel rendelkező jogi személy, vagy egyéb jogalany jogosult.

 III.3. Regisztrációra a shop.bukfurdo.hu webshopon rendelkezésre bocsátott regisztrációs oldalon lévő elektronikus nyomtatvány kitöltésével kerülhet sor. Minden csillaggal jelölt információ kitöltése (például vezetéknév, keresztnév, email-cím stb.) kötelező. A regisztrációs oldalon feltüntetett valamennyi információnak helytállónak és naprakésznek kell lennie. Amennyiben a Vevőre vonatkozó információk megváltoznak, a változások bejelentésére a shop.bukfurdo.hu webshop „Fiókom” menüpontja alatt van lehetőség.

 III.4. Eladónak jogában áll, saját hatáskörben vagy független vizsgálat során, a Vevő által a regisztrációs oldalon megadott valamennyi információ helyességét ellenőrizni, amely ellenőrzéshez Vevő a szerződés megkötésével hozzájárul. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a Vevő által a regisztrációs oldalon megadott bármely információ nem naprakész, nem létező, avagy téves, Eladó fenntartja a jogot, hogy felhasználói fiókját saját hatáskörben inaktiválja. Vevő a szerződés megkötésével elfogadja, hogy a regisztrációs oldal egyes rovataiba írt információkat Eladó minden esetben úgy tekintse, hogy azok kizárólag Vevő személye által kerültek megadásra.

 III.5. A Webshopban megvásárolható egyes Termékekhez kapcsolódóan megtekinthető a termékekről készült fénykép, tulajdonságaikról készült leírás, a választható kiszerelés/mennyiség és a bruttó vételár. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes és a szerződés megkötéséig szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A termékek képeinek színei némileg eltérhetnek a valóságtól.

 III.6. Eladó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha minden gondossága ellenére a Webshopban hibás ár, vagy téves információ szerepel, különös tekintettel, ha az nyilvánvalóan felismerhető, vagy a termék közismert, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő (pl. 0 Ft, vagy 1 Ft). Ilyen esetekben Eladó nem köteles a terméket hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásban vagy azt követően felajánlhatja a Vevőnek a valós áron történő szállítás lehetőségét, aminek ismeretében a Vevő eldöntheti, hogy a valós áron megvásárolja-e a Terméket.

 III.7. A vásárláshoz a Webshopon elérhető Termékek közül a Felhasználó kiválasztja az ott feltüntetett Termékek közül azt vagy azokat, amelyeket meg kíván vásárolni, s a vásárolni kívánt Termék mennyiségének megadása után a Termékek alatt található „Kosárba tesz” feliratú gomb megnyomásával az adott termék a Kosárhoz adható. Egy tranzakción belül egyidejűleg Termék vásárlására és Szolgáltatásra való időpont foglalásra nincs lehetőség!

 III.8. A Kosár tartalma az erre szolgáló ikonnal megtekinthető, illetve módosítható.

III.9. Vásárlás során a Termék Kosárba helyezése után a Webshop által kért adatok megadása kötelező, a Rendelés az adatok megadása nélkül nem fejezhető be. A vásárlás a „Fizetés” gomb megnyomásával fejeződik be.

 III.10. Az érvényes Rendelés leadásának feltétele a Kosárban szereplő termékek árának maradéktalan megfizetése. A Webshopon szereplő árak bruttó árak, forintban értendőek, az ÁFÁ-t tartalmazzák. A szállítási költséget nem tartalmazza a vételár. A weblapunkon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a webshopon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja. A Webshopban a fizetés kizárólag bankkártyával lehetséges.

 III.11. A Rendelés kizárólag abban az esetben minősül érvényesen leadott rendelésnek, amennyiben a Kosárban szereplő termékek vételára, valamint a Webshop által számított szállítási díj (kizárólag kozmetikum esetében!) az Eladó részére a webshopon megadott pénzforgalmi számláján maradéktalanul jóváírásra kerül. A fizetés napja a jóváírás napja. Az Eladó a leadott rendelést a regisztrációkor megadott elektronikus levélcímen igazolja vissza, a megrendelés a visszaigazolással válik elfogadottá.

 III.12. Az Eladó az érvényesen leadott rendelés kézhezvételétől számított legkésőbb 3 munkanapon belül intézkedik a megrendelt Terméknek vagy Termékeknek a Szállító részére történő átadásáról. Amennyiben a megrendelés teljesítése a fenti határidőben az Eladón kívül álló okból nincs lehetőség, úgy erről a tényről és a szállítás várható határidőjéről az Eladó elektronikus levélben értesítést küld. Az áruk kiszállítása a rendelések beérkezési sorrendje szerint történik, a készlet erejéig.

 III.13. A Termékek kiszállítása a Szállító tájékoztatása szerint történik. A Szállító kiválasztása során az Eladó a Felhasználók érdekeit szem előtt tartva járt el, azonban a Szállító tevékenységéért, annak késedelmes vagy hibás voltából fakadó valamennyi kárért az Eladó a felelősségét a Ptk. rendelkezései szerint kizárja.

 III.14. A Vevő vásárláshoz, bankkártyás fizetéshez kapcsolódó, a szerződés teljesítése érdekében megadott adatai kezelésére a 2011. évi CXII. törvény, illetve a 2016/679 EU rendelet előírásai szerint, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kerül sor.

 III.15. Az Eladó nem vállal felelősséget a shop.bukfurdo.hu webshop használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért, elírásokért Eladót nem terheli felelősség.

 III.16. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a shop.bukfurdo.hu honlap vagy a pénzintézeti honlap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 III.17. A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a vásárlás véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.

 IV. Szolgáltatások lefoglalása és módosítása

IV.1. Eladó szolgáltatásainak lefoglalására a shop.bukfurdo.hu webshopon keresztül kerülhet sor az adott szolgáltatás oldalán a foglalási naptár rendeltetésszerű kitöltésével. A foglalási naptár valamennyi „kötelező”(*) jelzéssel ellátott sorát ki kell tölteni.

IV.2. A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés Vevő és Eladó között akkor jön létre, ha az adott szolgáltatásra vonatkozó pénzügyi teljesítés a Vevő részéről a shop.bukfurdo.hu webshop által meghatározott módon megtörtént. A foglalásra vonatkozó foglalási visszaigazolást Vevő a fizetést követően azonnal, de legkésőbb 12 órán belül kapja kézhez a Vevő által megadott e-mail címen.

IV.3. A Vevő a foglalást, a foglalás illetőleg a foglalás emailben megerősített számának igazolásával harmadik személyre átruházhatja.

 IV.4. Amennyiben Vevő a lefoglalt időpont előtt legalább 2 órával megkeresi Eladót a foglalás törlésének illetőleg időpontja megváltoztatásának szándékával, akkor az alábbi lehetőségek közül választhat:

 a, visszaigényelheti a kifizetett árat, illetőleg

 b, a kifizetett pénzösszeget másik foglalás megtételére használhatja fel (beleértve azt a lehetőséget is, hogy a már meglévő foglalásának időpontját megváltoztassa).

 IV.5. Amennyiben a Vevő a kezelés időpontja előtt kevesebb, mint 2 órával jelzi a foglalás törlését, illetőleg időpontja megváltoztatásának szándékát, abban az esetben a kifizetett pénzösszeget kizárólag másik foglalás megtételére használhatja fel. A foglalás módosítását vagy összegének visszafizetését a webshop@bukfurdo.hu email címen teheti meg.

 IV.6. Az online foglalás esetén a még ki nem fizetett szolgáltatásokat 20 percig tartja a rendszer a Vevő kosarában. Amennyiben 20 percen belül nem történik fizetés, a rendszer automatikusan törli a foglalást.

 IV.7. A fentiektől függetlenül a kifizetett összeg visszaigénylésének módjáról, a vásárlástól való elállásról jelen ÁSZF VII. fejezete rendelkezik.

 IV.8. A webshopban található csontsűrűség vizsgálat (DEXA) nem teljesíthető abban az esetben, amennyiben a vizsgálandó személy terhes, a vizsgálat előtt egy héttel részt vett olyan képalkotó vizsgálaton (röntgen, CT, stb.), ahol kontrasztanyagot kaphatott, illetve a vizsgált személy testsúlya 110 kg felett van. Utóbbi esetében csak alkarmérés végezhető.

 

V. Fizetési feltételek

 V.1. A shop.bukfurdo.hu webshopban kizárólag online bankkártyás fizetési módot választhat.

 V.2. A webshopban található szolgáltatások és termékek ellenértéke forintban értendő és tartalmazza a törvényben meghatározott általános forgalmi adót.

 V.3. A Büki Gyógyfürdő Zrt. minden bankkártya elfogadás során keletkezett és birtokába jutott tranzakciós adatot, azaz a kártyabirtokos / a megrendelő nevét, kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használ fel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 2016/679 EU rendelet, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezéseinek betartásával, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

 V.4. Online bankkártyás fizetés

 A Webshop részére a Saferpay internetes fizetési rendszere biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor a Vevő átirányításra kerül a Saferpay fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a SIX Payment Services (10, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach, Luxembourg) által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő Saferpay oldalon történik.

 A bankkártyával történő fizetéshez a bankkártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13–19 jegyű szám, a lejárati dátum (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám), az érvényesítési kód (a kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye [CVV2, vagy CVC2]) szükséges.

 A webshopban az alábbi kártya típusokkal fizethet: Visa®, Mastercard®, Diners Club International®, Discover®, UnionPay.

 Amennyiben a Vevő bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és azt a Vevő igénybe veszi, úgy a bankkártya adatok megadását (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód beírása a Saferpay fizetőfelületén) követően a Vevő átirányításra kerül a bankkártyát kibocsátó bank honlapjára az azonosítás érdekében.

 

VI. Szállítás

 VI.1. Ajándékutalvány vásárlás esetében az utalványt emailben kapja a vevő.

 VI.2. Kozmetikum vásárlás esetében a házhozszállítást a GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futárszolgálat végzi. A csomagok kézbesítése munkanapokon 8 és 18 óra között történik. A weboldalon feltüntetett becsült kiszállítási idő csak tájékoztatásul szolgál; a szállításban beállt késedelemért Eladó nem vállal felelősséget. A GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. szállítási feltételeiről bővebb információ található az alábbi honlapon: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok.

 

VII. Elállás

 VII.1. Szolgáltatás felhasználásától való elállás:

 A vevőnek jogában áll a foglalást követően 14 (tizennégy) napon belül a vásárlástól elállni. A lemondást e-mailben jelezheti a webshop@bukfurdo.hu címen. A megküldött e-mailhez csatolni kell a shop.bukfurdo.hu webshop „Elállási nyilatkozat” menüpontjában letölthető elállási nyilatkozatot megfelelően kitöltve és aláírva. Amennyiben Vevő a kezelés megkezdése előtt kevesebb, mint 2 (két) órával jelzi a foglalás törlését, abban az esetben a kifizetett pénzösszeget kizárólag másik foglalás megtételére használhatja fel. A törlés 2 (két) órás határidőjénél a webshopban megadott ügyfélszolgálati időt figyelembe kell venni.

 Amennyiben Vevő olyan kezelőjeggyel kísérli meg a szolgáltatás igénybevételét, amelyre visszatérítési tranzakciót kezdeményeztek, Eladó visszautasítja a kezelés kiszolgálását.

 Eladónak nem áll módjában a kezelés árát visszatéríteni az alábbi esetekben:

- amennyiben Vevő a kezelés megkezdése előtt kevesebb, mint 2 (két) órával jelzi a foglalás törlését

- ha a Vevő már igénybe vette a kezelést,

- ha lemondáskor helytelen, hiányos adatokat szolgáltat Eladó részére.

 A Vevő elállása esetén a shop.bukfurdo.hu webshop üzemeltetője a vásárolt szolgáltatás ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti, banki átutalás útján. A vevő 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 12. pontjának 23 § (2) bekezdése alapján a vásárlással elfogadja, hogy jogos elállás esetén a kifizetett összeget eladó csak banki átutalás útján téríti vissza vevőnek. A banki átutalás során a vevőnek többletköltsége nem keletkezik.

 

VII.2. Kozmetikum vásárlásától való elállás:

 Amennyiben bármilyen oknál fogva Vevő nem elégedett a termékkel (pl. a termék nem felel meg az elvártnak vagy nem tetszik az ajándék, amelyet kapott), a vásárlás napjától számított 14 munkanapon belül visszaküldheti a terméke(ke)t eredeti állapotukban. A terméke(ke)t ugyanabban az állapotban kell visszaküldenie, mint amilyenben Vevő átvette (ha zárófólia vagy doboz volt rajtuk, annak érintetlennek kell lennie).  A termékek vételárát Eladó visszatéríti a Vevőnek, ugyanakkor ez a visszaküldés postai költségére nem vonatkozik.

 Vevő a vásárlástól való elállást e-mailben jelezheti a webshop@bukfurdo.hu címre megküldött levelében, amelyhez csatolni kell a shop.bukfurdo.hu webshop „Elállási nyilatkozat” menüpontjában letölthető dokumentumot megfelelően kitöltve és aláírva. Amennyiben az elállás jogos, Vevőnek meg kell küldenie bankszámlaszámát, amelyre Eladó visszafizeti az összeget banki átutalás formájában. A Vevő 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 23 § (2) bekezdése alapján a vásárlással elfogadja, hogy jogos elállás esetén a kifizetett összeget Eladó csak banki átutalás útján téríti vissza a Vevőnek. A banki átutalás során a Vevőnek többletköltsége nem keletkezik. A termék/ek visszaküldési módját a Vevő választja meg (futár, postai úton), de a visszaküldésnek a vásárlás napjától számított 14 napon belül kell megtörténnie. Az összeget csak abban az esetben köteles visszafizetni az Eladó a Vevőnek, ha a termék visszaérkezett az Eladó címére.

 Az online vásárolt szettek visszaküldésekor Eladó csak akkor tudja a termék árát teljes mértékben visszatéríteni, ha a szettben található ÖSSZES terméket az eredeti állapotukban visszaküldi (ha zárófólia vagy doboz volt rajtuk, annak érintetlennek kell lennie). Ugyanakkor, ha csak az egyik termék törött, hibás vagy tévesen kiküldött, Vevőnek fel kell vennie a kapcsolatot Eladóval a megadott elérhetőségek egyikén. Így kizárólag a törött vagy meghibásodott termék árának visszatérítése lehetséges.

 Elállás esetén az Ügyfél felelős minden olyan, a visszaküldött Termékben keletkezett kárért, amely annak nem rendeltetésszerű használatából keletkezett, így különösen, de nem kizárólagosan felel a Termék sérüléseiért, vagy annak alkotóelemeinek elvesztéséért.

 Szállításkor, a termék átvételekor a Vevő köteles meggyőződni annak külső sértetlenségéről. Sérülés esetén a futárszolgálattal kárfelvételi jegyzőkönyvet kell készíteni és azt meg kell küldeni az Eladó felé (webshop@bukfurdo.hu) írásos formában, legkésőbb 1 munkanapon belül. Ennek hiányában kárigény nem érvényesíthető.

 

VII.3. Ajándékutalvány felhasználásától való elállás:

 A vevő az ajándékutalvány átvételét követően 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014 (II.26) Kormányrendelet szerint. A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát fenti kormányrendelet 29.§ (1) bek. a) pontja szerinti esetben. A szolgáltatás az ajándékutalvány beváltásakor teljesítettnek minősül.

Vevő a vásárlástól való elállást e-mailben jelezheti a webshop@bukfurdo.hu címre megküldött levelében, amelyhez csatolni kell a shop.bukfurdo.hu webshop „Elállási nyilatkozat” menüpontjában letölthető dokumentumot megfelelően kitöltve és aláírva. Amennyiben az elállás jogos, a Vevő köteles megküldeni a bankszámlaszámát, amelyre Eladó visszafizeti a vételárat banki átutalás formájában. A Vevő 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 23 § (2) bekezdése alapján a vásárlással elfogadja, hogy jogos elállás esetén a kifizetett összeget Eladó csak banki átutalás útján téríti vissza. A banki átutalás során a Vevőnek többletköltsége nem keletkezik.

 Előre nem látott körülmény, akadály (vis maior) bekövetkezése esetén, ideértve a rendkívüli időjárási viszonyokat is, a megvásárolt szolgáltatások, valamint az ajándékutalvány beváltásával megvásárolt szolgáltatások, (belépőjegyek stb.) árát sem részben, sem egészben nem téríti vissza az Eladó.

  VII.4. Szaunanap belépő vagy szaunafelöntés vásárlásától való elállás:

VII.4.1. A vevőnek jogában áll a vásárolt belépőjegyek és szaunafelöntések felhasználása/beváltása előtt a vásárlástól elállni a vásárlás napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014 (II.26) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint. A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát fenti kormányrendelet 29.§ (1) bek. a) pontja szerinti esetben. A belépőjegyek és a szauna felöntések beváltáskor/felhasználáskor teljesítettnek minősülnek.

VII.4.2. Vevő a vásárlástól való elállást e-mailben jelezheti a webshop@bukfurdo.hu címre megküldött levelében, amelyhez csatolni kell a shop.bukfurdo.hu Webshop „Elállási nyilatkozat” menüpontjában letölthető dokumentumot megfelelően kitöltve és aláírva. Amennyiben az elállás jogos, Vevőnek meg kell küldenie bankszámlaszámát, amelyre Eladó visszafizeti az összeget banki átutalás formájában. A vevő 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 12. pontjának 23 § (2) bekezdése alapján a vásárlással elfogadja, hogy jogos elállás esetén a kifizetett összeget eladó csak banki átutalás útján téríti vissza vevőnek. A banki átutalás során a vevőnek semmilyen többletdíja nem keletkezik.

VII.4.3. Előre nem látott körülmény, akadály (vis maior) bekövetkezése esetén, ideértve a rendkívüli időjárási viszonyokat is, a megvásárolt szolgáltatások, valamint a belépőjegyek és szauna felöntések beváltásával/felhasználásával a megvásárolt szolgáltatások árát sem részben, sem egészben nem téríti vissza az Eladó. Kivételt képez a szaunanap rendezvény elmaradása.

 

 VIII. A szavatosság

 VIII.1. Az Eladó az általa forgalmazott Termékek vonatkozásában a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint kellékszavatosság terheli. Ennek keretén belül amennyiben a Termék hibás, úgy a Vevő elsődlegesen annak kicserélését vagy kijavítását kérheti az Eladótól, amennyiben erre nincs lehetőség, vagy azt az Eladó nem vállalja, úgy a Vevő választása szerint árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. A kellékszavatosság részletes szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159-167. § rendelkezései tartalmazzák. A Termék hibáját a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül köteles bejelenteni, a késedelmes bejelentésből eredő károkért Eladó felelősségét kizárja.

 A kellékszavatossági igény elutasítható:

- ha a vásárlást számla / vagy elállási nyilatkozat / vagy szállítólevél nem igazolja;

- ha a szavatossági igény érvényesítésének 2 éves határideje eltelt;

- rendeltetésellenes használatból eredő hiba esetén;

- helytelen kezelésből, tárolásból, szakszerűtlen tisztításból, ápolásból eredő hiba esetén;

- elemi kár, sérülés, erőszakos külső behatás okozta hiba esetén;

- szakszerűtlen javításból eredő hiba esetén;

- ha a hiba vásárláskor is látható volt és arról a Vevőt tájékoztatták, vagy a hiba meglétét írásban közölték a Vevővel;

- a hiba a vásárlás után keletkezett.

 A kellékszavatossági igények érvényesítésére nyitva álló két év két részre tagolódik:

1.) A vásárlás napjától számított hat hónapon belül, ha a Vevő bármilyen rendellenességet, hibát észlel a termékkel kapcsolatban, azt köteles késedelem nélkül jelezni a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségeken. A hibát legkésőbb a felfedezésétől számított 2 hónapon belül kell bejelenteni. Amennyiben a hiba eredete, jellege, így a reklamáció jogossága nem egyértelmű, vitás a felek között, úgy Eladó független szakvéleményt kér ennek megállapítására.

2.) A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon túl, a 2 éves időtartam végéig kétség, vita esetén a Vevő a saját költségén bizonyíthatja, hogy a meghibásodás oka már eladáskor benne volt a Termékben.

 VIII.2. A vásárolt Termék hibája esetén a Vevő - választása szerint - az VIII.1. pontban meghatározott jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 Termékszavatossági igényét a Vevő a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Vevő a termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

 A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

    - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

    - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

    - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a Vevő a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 FONTOS TUDNIVALÓ a gyógyvízből készült termékek kapcsán: a termék enyhe színváltozása normális jelenség, amely a benne lévő természetes anyagok tulajdonságából fakad.

IX. Egyéb felhasználási feltételek

 

IX.1. Eladó indokolt esetben az üzemidő alatt az általa üzemeltetett fürdő egyes területét részben vagy egészben lezárhatja (pl. műszaki okok, rendezvények), ezért a Vevőnek nem tartozik kártérítéssel.

IX.2. Eladó a vendégforgalomnak megfelelő szolgáltatáskapacitást biztosít, fenntartja a jogot és saját hatáskörben dönt, hogy alkalmaz-e díj visszafizetést, ha technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkentés történik.

 IX.3. Az Ajándékutalvány a feltöltés dátumától számított 1 éven belül váltható be a Bükfürdő Thermal & Spa® pénztárainál.

 Az ajándékutalvány minimum összege 5.000,- Ft, azt az utalvány birtokosa bármely, a Bükfürdő Thermal & Spa® aktuális árlistájában szereplő szolgáltatásra beválthatja (kivételt képeznek a Thermal Camping Bükfürdő**** szolgáltatásai, a társadalombiztosítás (NEAK) útján igénybe vehető kezelések, illetve a kölcsönzési és letéti díjak).

 Az utalvány birtokosa az ajándékutalványt az arra került összeg erejéig használhatja fizetőeszközként. Amennyiben a megvásárolni kívánt szolgáltatás(ok) értéke magasabb, mint az utalványon rendelkezésre álló összeg, úgy a különbözet megfizetésére más fizetőeszköz (készpénz, bankkártya, SZÉP-kártya) felhasználásával van mód. Az ajándékutalvány egyenlege egy vagy több alkalommal használható fel.

 Az ajándékutalvány tulajdonosának azt a személyt kell tekinteni, akinek az utalvány a birtokában van. Az ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható, egyenlege készpénzre nem váltható, bankkártyára nem utalható, másik ajándékutalvány vásárlására nem fordítható. Az ajándékutalvány visszavásárlására nincs mód. Az utalvány a vásárlástól számított 12 hónapig érvényes, az azon feltüntetett összeg felhasználása az érvényesség ideje alatt egy vagy több alkalommal, a teljes összeg felhasználásáig lehetséges. Az utalvány érvényességének meghosszabbítására az érvényesség lejárta előtt egy alkalommal maximum hat hónap időtartamra van lehetőség. Az érvényesség lejártát követően - az ajándékutalvány -, vásárlás ellenértékének kiegyenlítésére nem használható, a fel nem használt ajándékutalvány értékének visszatérítésére nincs mód. Az ajándékutalvány nem tölthető fel újra. Az utalvány értékéről és érvényességi idejéről a fürdő információjában érdeklődhet.

 Az ajándékutalvány felhasználása során egyes szolgáltatások vásárlása esetén letéti díj, vagy bérlési díj léphet fel költségként, ami ajándékutalvánnyal nem fizethető. Bővebb információ és árlista elérhető a fürdő bejáratnál kifüggesztve, valamint a www.bukfurdo.hu honlapon. A letéti díj a helyszínen készpénzben fizetendő, amely távozáskor, a chipes adathordozó leadásakor visszaadásra kerül. A szauna szolgáltatást is tartalmazó belépőjegyek esetében: a szaunavilág textilmentes övezet, szaunalepedő igénybevételekor a helyszínen kaució fizetendő.

 IX.4. A társaság területén kamera megfigyelő rendszer működik, az arra vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a vendégek biztonsága és a fürdő vagyonvédelme érdekében.

 Az üzemeltető tudomására jutott adatok, szabályozott módon kerülnek kezelésre, melyet az adatvédelmi szabályzat tartalmaz. A szabályzat elérhető a www.bukfurdo.hu honlapon. A jogérvényesítési nyomtatványok elérhetők és letölthetők a www.shop.bukfurdo.hu webshop Adatkezelés pontjánál.

IX.5. A szaunafelöntésekre csak abban az esetben garantálja Eladó a Vevő helyét az eseményen, amennyiben Vevő megvásárolja előzetesen a felöntések mellett a Szauna Nap belépőt is. A „szaunanap belépő”, a „szaunafelöntés”, illetve a „Vitalizáló masszázs” szolgáltatások vásárlását az Eladó időben és a kapacitások függvényében korlátozhatja. Az így megvásárolt szolgáltatások kizárólag a megadott időpontban, a kifüggesztett nyitvatartási időn belül vehetők igénybe. A jegyek értékesítése korlátozott számban, a kapacitás függvényében történik, az érvényességi idő meghosszabbítására, lemondásra nincs lehetőség. A fel nem használt szolgáltatások árának visszatérítésére nincs lehetőség. A megvásárolt szolgáltatások tulajdonosának azt a személyt kell tekinteni, akinek a visszaigazoló e-mailben kapott adatok birtokában van. A megvásárolt szolgáltatások visszavásárlására, a jegyek érvényességének meghosszabbítására nincs lehetőség. Az érvényesség lejártát követően nem használható, a fel nem használt jegyek értékének visszatérítésére nincs mód. A „szaunanap belépő”, illetve „szaunafelöntés” jegyek felhasználása során letéti díj vagy bérlési díj léphet fel költségként, ami készpénzzel fizetendő. Bővebb információ és árlista elérhető a bejáratnál kifüggesztve vagy a www.bukfurdo.hu Webshopon. A letéti díj a helyszínen készpénzben fizetendő, amely távozáskor, a chipes adathordozó leadásakor visszafizetésre kerül. Az Eladó nem vállal felelősséget a visszaigazoló e-mail és az azt tartalmazó PDF vagy az abban küldött adatok elvesztéséért, megrongálódásáért, megsemmisüléséért. A visszaigazoló e-mailben és PDF-ben található adatok másolása tilos. Minden egyes példány egyedi azonosítószámmal rendelkezik, ezért mindig az ELSŐ beváltott vouchert fogadjuk el eredetinek. Sérült vagy többször kinyomtatott PDF adataival megkísérelt beváltást nem áll módunkban elfogadni. Kérjük, ne engedje, hogy e-mail fiókjához illetéktelen személy hozzáférjen. Az ebből adódó kár és felelősség kizárólag Vevőt terheli.

IX.6. A szauna szolgáltatást is tartalmazó belépőjegyek esetében: a szaunavilág textilmentes övezet, szaunalepedő igénybevételekor a helyszínen kaució fizetendő. Átöltözési lehetőség biztosítása a Házirendben foglaltaknak megfelelően, a kapacitástól függően történik.

IX.7. A fürdő napijegyekkel történő belépésre a Házirend szabályai vonatkoznak.

IX.8. A további felhasználási feltételeket a Házirend tartalmazza, amely megtalálható a Főbejáratnál, valamint elérhető és letölthető a www.bukfurdo.hu webshop Adatkezelés pontjánál.

 

X. Az ÁSZF módosítása, az egyedi adásvételi szerződés megszűnése, és az elállási tilalmak

X.1. Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

X.2. Az Eladó a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a shop.bukfurdo.hu webshop lábjegyzeti részén, külön közleményben értesíti a Vevőt és a leendő szerződéses partnereit.

X.3. Az egyedi adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói termék, illetve szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.

X.4. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

 

Az Általános Szerződési Feltételek frissítésének ideje: 2024. január 11.

A teljes ÁSZF az alábbi linkről letölthető pdf formátumban: LETÖLTÉS

 

Adatkezelési tájékoztató

A Büki Gyógyfürdő Zrt. a shop.bukfurdo.hu domain néven elérhető webshop (a továbbiakban: „Webshop”) üzemeltetőjeként ezúton teszi közzé a webshoppal kapcsolatban végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket.

Kérjük, hogy a tájékoztatót alaposan tanulmányozza, hiszen tartalmazza a személyes adatai kezelésével kapcsolatos információkat!

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Webshopot üzemeltető Büki Gyógyfürdő Zrt. („Adatkezelő”).

Székhelye: 9740 Bük, Termál tér 1.

Cégjegyzékszáma: 18-10-100542

E-mail címe: info@bukfurdo.hu

Telefonszáma: +36 94 558 080

Az Adatkezelő felelős a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Webshopon érhető el.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

A Felhasználók a Webshopon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

 • A Webshop szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd I. rész).
 • A Webshop használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Webshopra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész).

I. A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL A WEBSHOP SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE SORÁN KIFEJEZETTEN MEGADOTT ADATOK

1.) Az Adatkezelő által bekért személyes adatok köre

a, Szolgáltatás foglalásakor/vásárlásakor

Szolgáltatás vásárlásakor/foglalásakor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • számlázási cím
 • szállítási cím

b, Üzenet küldésekor

Kapcsolati oldalon való üzenet küldésekor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • név
 • e-mail cím

c, Regisztráció esetében

Regisztrációkor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • név
 • e-mail cím
 • lakcím

A Webshopon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés a fentiekben felsorolt adatokon kívül kiterjed minden egyéb, a Felhasználó és a Büki Gyógyfürdő Zrt. között a Büki Gyógyfürdő Zrt. szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan létrejövő szerződésben rögzített adatra, valamint a Felhasználó által a jogviszony fennállása alatt, ahhoz kapcsolódóan szolgáltatott adatra.

2.) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Webshopról elérhető szolgáltatások nyújtásához, a Webshopon keresztül a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejött szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez és jogosultságok érvényesítéséhez használja fel az adatokat.

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Webshopon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő jogosult.

5.) A Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az adatvédelmi tisztviselőnél (fogabor@gmail.com ) valamint a titkarsag@bukfurdo.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Büki Gyógyfürdő Zrt. 9740 Bük, Termál tér 1. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) a fenti módon. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

A Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a fent írt módon és elérhetőségeken, ingyenesen. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről. Zárolás esetén a zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Fogyasztóvédelmi felügyeleti szervek

Büki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Címe: 9737 Bük Széchenyi u. 44.

Telefonszáma: (94) 558-312

E-mail cím: buk@t-online.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Címe: 9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7.

Telefonszáma: (94) 518-201

E-mail címe: meff.vezeto@vas.gov.hu

A jogérvényesítési nyomtatványok elérhetők és letölthetők a www.bukfurdo.hu weboldal Adatkezelés pontjánál.

II. A WEBSHOP HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN EGYÉBKÉNT GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK

Az Adatkezelő által gyűjtött információk köre

Amennyiben a Felhasználó nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Webshopra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Webshoppal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Webshop használata során generálódnak és, amelyeket a Webshopon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Webshopra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem azonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla az oldal használata során, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát.

Cookie-k

Adatkezelő a Webshopon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Webshoppal küld a Látogató számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő a Webshoppal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Webshopra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Webshop látogatottságát és a Webshopon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Látogató korábban már látogatást tett az Adatkezelő Webshopján, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Látogatónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadók, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Látogató azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Webshopot megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Webshopra látogatási adatok nyomon követése, és a Webshop használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Webshop funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Webshop teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Webshop használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Amennyiben Látogató nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla a Webshop használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

A Webshop tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

III.) LINKEK

Az Adatkezelő a Webshopról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Webshopról.

IV.) ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő valamint az érintett alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő olyan személynek nem adja át, aki nem rendelkezik az adat megismerésére jogosultsággal.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

A felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Webshopon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő a jogosulatlan hozzáférések megelőzéséhez korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Online fizetés esetében:

A Webshop részére a Saferpay internetes fizetési rendszere biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor a Vevő átirányításra kerül a Saferpay fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a SIX Payment Services (L-5365 Munsbach, Gabriel Lippmann utca 10.) által üzemelte­tett, nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő Saferpay oldalon történik, és nem a Webshop oldalán. Az internetes áruház a Vevő kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés:

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

 Kezelt adatok:

 •          név, cím, e-mail cím, telefonszám.
 •          az adatkezelés időtartama

 Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [Európai Unió Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység kozmetikum vásárlás esetében:

 Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

 Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

 Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-29/886-660

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

 Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában.

V.) Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó személyes adatának kezelésével kapcsolatban felmerült sérelem esetén az alábbi személyekhez/szervezetekhez fordulhat jogorvoslatért:

 • Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Forstóber Gábor (fogabor@gmail.com telefon: 06702651022)
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/)

Jelen Tájékoztatóra az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete (GDPR-2016/679/EU), illetve magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Bük, 2024. január 12.

Büki Gyógyfürdő Zrt.
Adatkezelő

Jogi nyilatkozat

Tisztelt Látogatónk!

Ön jelenleg a Büki Gyógyfürdő Zrt. által üzemeltetett shop.bukfurdo.hu domain néven elérhető webshopot (a továbbiakban: „Webshop”) látogatja. Látogatásával abban az esetben is elfogadja az alábbi feltételeket, ha nem vásárlója a Webshopnak.

A Webshop tulajdonosa és üzemeltetője:

Cégnév: Büki Gyógyfürdő Zrt.

Székhely: 9740 Bük, Termál tér 1.

Cégjegyzékszám: 18-10-100542
Adószám: 11302605-2-18
E-mail: marketing@bukfurdo.hu
Telefonszám: +36 94 558 080 (ügyintézés: munkanapokon 8:00 – 16:00 között)
(a továbbiakban: „Szolgáltató”)

1. A Webshoppal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik az alábbiak: a Webshopon található tartalom (minden elemével), bármely egyéb tartalom (szöveges, képi), a tartalmak közötti választással kapcsolatos megoldások (látványi, technikai), továbbá a grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok.

A Szolgáltató fenntartja magának a Webshop bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A Webshop látogatója jogosult a Webshopon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a számítógépére letölteni, rögzíteni, kinyomtatni. Ez a jogosultság azonban nem hatalmazza fel arra, hogy ezen tartalmakat harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a fent írtak alapján biztosított felhasználási engedély kizárólag a Webshopon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé. A Webshop látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez a Szolgáltató Webshoppal kapcsolatban fennálló alábbi jogosultságaira: szerzői jogok, védjegy(ek), egyéb szellemi tulajdonjog.

Tilos a Webshopon található bármely tartalom kereskedelmi célból megvalósuló hasznosítása. Ezen hasznosítás alatt Szolgáltató az alábbi tevékenységeket érti: online, digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítás, terjesztés. Fentieken túl tilos a Webshop bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, beleértve ezen tevékenységbe a más alkotásba, honlapba építést is, bármilyen formában.

Fent írt tevékenységekre kizárólag Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével van lehetőség, ellenkező esetben Szolgáltató él a rendelkezésére álló jogi lehetőségekkel szellemi tulajdonhoz fűződő jogai védelmében.

2. Felelősségi viszonyok a Webshop tartalmával kapcsolatban

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére vagy megszüntetésére. Nem vállal felelősséget a Webshopon történt elírásokért, sem pedig a Webshop tartalmának jogosulatlan, a Szolgáltatón kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést a Webshop biztonságos üzemeltetéséért, ám nem vállal felelősséget annak esetleges meghibásodásáért, szüneteléséért, használatra alkalmatlan állapotáért, a vonal- és rendszerhibákért, az oldal vírusoktól és kémprogramoktól való mentességéért, az azok által a Látogató gépén okozott esetleges károkért, az oldal szünet nélküli, folytonos működéséért. A Szolgáltató felhívja a Látogató figyelmét, hogy tegye meg a szükséges vírusvédelmi és kémprogramok elleni intézkedéseket, ezzel is biztosítva a gépén tárolt adatok biztonságát.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webshopról indított linkek tartalmáért, azok adatvédelmi, adatbiztonsági gyakorlatáért. Amennyiben Szolgáltató értesül arról, hogy valamely kapcsolódó honlap adatvédelmi, adatbiztonsági kételyeket vet fel, ill. sérti a hatályos jogi előírásokat, a linket eltávolítja.

3. Adatvédelem és biztonság

A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a Webshopra történő belépéssel, illetve a Weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban írtaknak.

4. Egyebek

A Szolgáltató jelen Jogi nyilatkozat egyoldalú módosítására bármikor jogosult, ám a módosításról a Látogatókat a Webshopon történő közzététel útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 5 nappal.

Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.
A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak.

Az Adatvédelem és jogi nyilatkozat frissítésének ideje: 2024. január 12.